Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục II tổng kết công tác chuyên môn, công tác Đảng năm 2017.

18/12/2017

Ngày 18/12/2017, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực II (Cục II) đã tổng kết công tác chuyên môn, tổng kết công tác Đảng của chi bộ năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018. ​​

Theo báo cáo, năm 2017, Cục II có biến động về nhân sự lãnh đạo và cũng là năm được giao nhiều nhiệm vụ đột xuất. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Cục II đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2017. Cụ thể:

Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC trên địa bàn khu vực Miền Trung và Tây Nguyên đã có chuyển biến mạnh mẽ, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các địa phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn khu vực Miền Trung-Tây Nguyên.
Về công tác thanh tra, Cục đã triển khai 4 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2017; tiếp tục hoàn tất các thủ tục kết thúc 7 cuộc thanh tra chuyển tiếp từ năm 2016 chuyển sang năm 2017; hoàn thành 3 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao; tham mưu xây dựng và được Tổng TTCP phê duyệt Chương trình, Kế hoạch thanh tra năm 2018. Nhìn chung, các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch, kết thúc thanh tra trực tiếp đúng hạn, đúng quy trình. 
Về KNTC, ngoài việc phối hợp chặt chẽ với các địa phương nắm chắc tình hình KNTC trên địa bàn, đôn đốc các địa phương giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 2100\KH-TTCP của TTCP tham mưu, chủ động đề xuất, tham mưu cho lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc KNTC phức tạp, đông người, Cục cũng đã hoàn thành kiểm tra, xác minh và báo cáo 5 vụ việc và đang triển khai thực hiện 4 vụ việc KNTC do Thủ tướng Chính phủ giao.
Nhìn chung, năm 2017, Cục II đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét so với năm 2016. Trên cơ sở kết quả công tác, Cục đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP.
 
PV  
 

VIDEO