Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Cục I tổng kết công tác năm 2020

11/12/2020

Ngày 11/12/2020, Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực I (Cục I) đã tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021

Theo báo cáo, năm 2020, với sự chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Lãnh đạo TTCP, sự cố gắng, nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức, Cục I đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác được giao trong năm 2020. Cụ thể:

Công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết KNTC trên địa bàn khu vực phía Bắc được chú trọng, chủ động hơn trong việc đôn đốc các địa phương kịp thời xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra; chủ động nắm bắt thông tin về tình hình KNTC để kịp thời tham mưu cho lãnh đạo TTCP chỉ đạo xử lý; chủ động phối hợp với Thanh tra các tỉnh, thành phố địa bàn phụ trách bàn giải pháp tháo gỡ nhiều vụ việc phức tạp; đồng thời hướng dẫn, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ; tăng cường mối quan hệ phối hợp trên các lĩnh vực công tác được giao, tạo ra sự phối hợp hiệu quả giữa TTCP và các địa phương, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn trên địa bàn khu vực; thực hiện tốt công tác phối hợp với các đơn vị trong cơ quan Thanh tra Chính phủ góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ công tác được giao.

Về công tác thanh tra, căn cứ Kế hoạch công tác năm 2020 được Tổng Thanh tra phê duyệt, Lãnh đạo Cục cùng Cấp ủy đã chủ động xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai ngay từ đầu năm. Đến nay đã kết thúc thanh tra trực tiếp, đang dự thảo kết luận 01cuộc và đang tiến hành thanh tra 01 cuộc. Đối với những cuộc thanh tra từ năm 2018-2019 chuyển sang: đã thông báo Kết luận thanh tra 04 cuộc; hoàn thiện dự thảo kết luận 02 cuộc trình xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ; hoàn thiện dự thảo kết luận 01 cuộc thanh tra đột xuất và một số nhiệm vụ đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao. Nhìn chung, các cuộc thanh tra được thực hiện theo đúng nội dung, kế hoạch, kết thúc thanh tra trực tiếp đúng hạn, đúng quy trình.

Về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã hoàn thành 23/26 vụ việc do Thủ tướng Chính phủ giao; phối hợp với Ban Nội chính TW và UBND tỉnh Lạng Sơn rà soát vụ khiếu nại của 27 hộ dân phường Vĩnh Trại, Tp Lạng Sơn; thành lập 02 tổ công tác nắm tình hình khiếu nại, tố cáo về bồi thường hỗ trợ và việc chấp hành các quy định của pháp luật liên quan khi thực hiện các dự án đầu tư xây dựng thủy điện vừa và nhỏ ở 14 tỉnh; tăng cường phối hợp với Ban tiếp công dân TW nắm chắc tình hình KNTC địa bàn phụ trách, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, thực hiện kế hoạch 363/KH-TTCP tại các địa phương.

 Nhìn chung, năm 2020, công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo Cục bám sát và thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Thanh tra Chính phủ, của Tổng Thanh tra Chính phủ; tập trung lực lượng thực hiện xong 100% các cuộc thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm theo Kế hoạch cũng như những cuộc đột xuất do Thủ tướng Chính phủ giao; việc phân công trách nhiệm của Lãnh đạo Cục có nhiều chuyển biến tích cực, rõ ràng hơn; đảm bảo kịp thời, chủ động và quán xuyến với công việc. Cục I đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện và hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, tạo sự chuyển biến rõ nét so với năm 2019.

Trên cơ sở kết quả công tác, Cục đã tiến hành phân loại cán bộ, công chức, bình xét các danh hiệu thi đua theo đúng quy định của TTCP./.

                       

 


VIDEO