Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Bộ Xây dựng thành lập Phòng: Phòng, chống tham nhũng

16/02/2012

Bộ Xây dựng vừa chính thức công bố Quyết định về việc thành lập Phòng Phòng, chống tham nhũng (PCTN) thuộc Thanh tra Bộ Xây dựng.

Theo đó, Phòng PCTN có chức năng giúp Chánh Thanh tra thực hiện công tác PCTN theo quy định của pháp luật về PCTN, thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng giao Thanh tra Bộ thực hiện.

Phòng còn có các chức năng: Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN đối với các đơn vị thuộc Bộ Xây dựng, Thanh tra các Sở Xây dựng và các cơ quan tổ chức có liên quan; Xây dựng chương trình kế hoạch PCTN ngành Xây dựng; Xây dựng văn bản hướng dẫn thực hiện pháp luật về PCTN; Thanh tra kiểm tra trách nhiệm của tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý của Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN; Thanh tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng thuộc thẩm quyền; Tiếp nhận và thu thập các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; Tổng hợp kết quả PCTN thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng để báo cáo cấp có thẩm quyền; Tổng kết pháp luật về công tác PCTN trong ngành báo cáo cấp có thẩm quyền để bổ sung, hoàn thiện pháp luật về PCTN; Đôn đốc các tổ chức cá nhân thực hiện Kết luận thanh tra quyết định xử lý sau thanh tra; Làm đầu mối tiếp nhận các kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của các tổ chức cá nhân là đối tượng thanh tra của các đoàn thanh tra chuyên ngành cấp Sở, đoàn thanh tra của Thanh tra Bộ và báo cáo Thanh tra để xử lý theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ trưởng xử lý theo quy định.

Ông Ngô Xuân Quang, Trưởng phòng Tổng hợp Thanh tra Bộ được điều chuyển làm Trưởng phòng Phòng PCTN.

Theo Báo Điện tử Đảng Cộng Sản


VIDEO