Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

24/06/2022

Ngày 17/6/2022, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO