Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Ban hành bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo (Thực hiện theo Đề án 1-1133/QĐ-TTg)

20/08/2014

tài liệu​​​​​​​​​

Căn cứ Kế hoạch số 3177/KH-TTCP ngày 30/12/2013 của Thanh tra Chính phủ về thực hiện Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013-2016, ngày 12/8/2014, Thanh tra Chính phủ đã ký quyết định phê duyệt, ban hành bộ tài liệu phục vụ công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.
Do sự chưa tương thích về kỹ thuật Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đã đăng tải bộ tài liệu còn sai sót. Mong độc giả thông cảm và sử dụng bộ tài liệu được đính kèm sau đây.

Tài liệu đính kèm:


VIDEO