Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đảm bảo là kênh thông tin chính thống trên môi trường mạng

21/08/2020

Trong thời gian qua, Trung tâm Thông tin (TTTT), Thanh tra Chính phủ luôn đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động công tác của cơ quan, đơn vị. Nhất là từ đầu năm 2020 đến nay, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thực hiện yêu cầu của Lãnh đạo TTCP về việc triển khai làm việc trực tuyến nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc theo kế hoạch công tác.

Theo đó, hoạt động của Cổng thông tin điện tử (TTĐT) đã bám sát theo hướng dẫn tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ về cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Quy chế cung cấp thông tin trên cổng TTĐT ban hành theo Quyết định số 2818/QĐ- TTCP ngày 30/10/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ. Các nội dung, chuyên mục trên Cổng được rà soát, cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung thường xuyên, đảm bảo yêu cầu là kênh thông tin chính thống trên môi trường mạng của Thanh tra Chính phủ, phục vụ kịp thời cho công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành của Thanh tra Chính phủ và ngành thanh tra, đáp ứng nhu cầu khai thác thông tin đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân, đảm bảo tính công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, công tác cung cấp thông tin về cơ bản đã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Hoạt động tác nghiệp, tin, bài viết đã kịp thời phản ánh tình hình hoạt động của cơ quan và các vụ, cục, đơn vị trên các lĩnh vực công tác.

Bên cạnh công tác cung cấp thông tin, hoạt động của cổng TTĐT còn đóng vai trò quan trọng trong công tác cải cách hành chính (CCHC) và yêu cầu về Chính phủ điện tử. Trong đầu năm 2020, phần mềm nhận lịch hẹn và trả kết quả theo lịch hẹn tiếp công dân trên Cổng TTĐT đã hoàn thành, góp phần phục vụ cho công tác tiếp dân của Ban tiếp công dân Trung ương, từng bước đáp ứng yêu cầu về cải cách, hiện đại hóa nền hành chính theo kế hoạch đã đề ra.

Trên cơ sở nhiệm vụ CCHC năm 2020 của Thanh tra Chính phủ, TTTT đã bám sát các nội dung yêu cầu về CCHC, cụ thể hóa bằng những nhiệm vụ cụ thể theo chức năng nhiệm vụ của đơn vị như: thực hiện tự đánh giá, chấm điểm xác định Chỉ số CCHC năm 2019; xây dựng Kế hoạch CCHC năm 2020 của TTTT, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, gắn kết với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Đồng thời, TTTT luôn chú trọng triển khai việc phổ biến, quán triệt các nội dung, nhiệm vụ của chương trình, kế hoạch về CCHC đến các viên chức trong đơn vị. Công tác chỉ đạo, điều hành trong việc thực hiện nhiệm vụ CCHC được thực hiện thường xuyên nhằm nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc triên khai công tác CCHC.

Trong công tác quản lý tài chính đối với các dự án đầu tư CNTT, đơn vị đã thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý tài chính dự án, đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sử dụng kinh phí được giao.

Liên quan tới công tác thi đua, khen thưởng, trên cơ sở kế hoạch thi đua của Thanh tra Chính phủ, TTTT đã xây dựng và ban hành Kế hoạch số 43/KH-TTTT ngày 19/3/2020 về việc phát động phong trào thi đua năm 2020 và đăng ký danh hiệu, hình thức khen thưởng năm 2020, làm cơ sở để thúc đẩy phong trào thi đua, đẩy mạnh hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ chính trị được giao của đơn vị.

Cùng kỳ, Trung tâm cũng duy trì hoạt động thường xuyên và đảm bảo an toàn bảo mật cho hạ tầng kỹ thuật được thông suốt; đảm bảo kết nối internet ổn định cho các cục, vụ, đơn vị. Kịp thời hỗ trợ kỹ thuật, sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin cho các vụ, cục, dơn vị; kết nối các phiên họp truyền hình trực tuyến đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Tham mưu, thực hiện quy trình, thủ tục thuê đơn vị sữa chữa kỹ thuật và thay thế thiết bị, linh kiện tại Trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ và Trụ sở Ban Tiếp công dân Trung ương.

Về phần mềm Hệ thống CSDLQG báo cáo công tác thanh tra, giải quyết KNTC và PCTN, duy trì hỗ trợ các Bộ, ngành, địa phương nhập dữ liệu báo cáo kết quả công tác quý II/2020 trên hệ thống đang sử dụng; phối hợp với Ban quản lý dự án, đơn vị xây dựng phần mềm Hệ thống cơ sở dữ liệu về báo cáo công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

 

 


VIDEO