Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc khen thưởng cho 04 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc tố cáo hành vi tham nhũng

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO