Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023

10/04/2024

Ngày 29/3/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Thông báo kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính năm 2023.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO