Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Thanh tra Chính phủ

25/01/2024

Ngày 29/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2024 của Thanh tra Chính phủ

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO