Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2023

11/01/2023

Ngày 28/12/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2023.

Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO