Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ họp giao ban công tác tháng 3

04/04/2024

Ngày 4/4, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã chủ trì họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 3, triển khai nhiệm vụ tháng 4 năm 2024.

Báo cáo tại cuộc họp cho thấy, trong tháng 3, về công tác thanh tra, các cục, vụ được giao chủ trì tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra theo kế hoạch và đột xuất được giao; tiếp tục thực hiện 31 cuộc thanh tra, trong đó có 15 cuộc thanh tra có nội dung do Ban Chỉ đạo, Thủ tướng Chính phủ giao. Đã báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ dự thảo Kết luận thanh tra của 10 cuộc; đang xây dựng dự thảo kết luận thanh tra 10 cuộc; đang thanh tra trực tiếp 11 cuộc. Các cục, vụ, chủ trì tiến hành thanh tra báo cáo tiến độ các cuộc thanh tra phục vụ cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra.

Đối với công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo, trong tháng 3/2024, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Dương Quốc Huy tiếp công dân định kỳ tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Bắc Ninh; Trưởng Ban Tiếp công dân Trung ương phối hợp cùng UBND tỉnh Nam Định tiếp, đối thọai với hơn 400 hộ dân nuôi trồng thủy hải sản tại khu vực Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

Về kết quả thực hiện các vụ việc Thủ tướng Chính phủ giao và công tác phòng, chống tham nhũng, trong tổng số 22 vụ việc, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, rà soát 10 vụ việc, đang xây dựng, hoàn thiện báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát 11 vụ việc.

Tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ về triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030, xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược Phòng chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030 của cơ quan Thanh tra Chính phủ; ban hành Bộ chỉ số đánh giá và tài liệu hướng dẫn đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023; báo cáo về kết quả đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng tại 3 Bộ; báo cáo kết quả triển khai Chỉ thị số 04- CT/TW ngày 2/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát chiếm đoạt trong các vụ án hình sự tham nhũng, kinh tế năm 2023; tiếp tục hoàn thiện báo cáo kết quả xác minh tài sản thu nhập năm 2022, tiếp tục xác minh tài sản thu nhập năm 2023, xây dựng kế hoạch xác minh tài sản thu nhập năm 2024;…

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị đã báo cáo khái quát kết quả thực hiện trong tháng 1 cũng như đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đánh giá cao và ghi nhận những kết quả đạt được của các đơn vị, cục, vụ trong tháng qua. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đã có nhiều cố gắng, triển khai công việc theo chương trình, kế hoạch công tác và đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Các vụ, cục báo cáo phục vụ cuộc họp bàn giải pháp đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra; tập trung hoàn thiện dự thảo kết luận thanh tra và triển khai thanh tra trực tiếp, trong đó có 2 cuộc đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị (lần 2) Đề án 153 “Phương án tháo gỡ khó khăn, vướng mắc liên quan đến các dự án, đất đai trong các kết luận thanh tra, kiểm tra, bản án tại một số tỉnh, thành phố”.

Trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả kiểm tra, rà soát 8 vụ việc khiếu nại, tố cáo; thực hiện tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ; phối hợp với địa phương đối thoại, tiếp công dân vụ việc có dấu hiệu phức tạp tại Cồn Xanh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định…

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong yêu cầu trong thời gian tới, về công tác thanh tra, các vụ, cục, đơn vị tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo, Ban cán sự đảng về lĩnh vực thanh tra; tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch thanh tra năm 2024 và các cuộc thanh tra đột xuất được giao; đẩy nhanh tiến độ ban hành kết luận thanh tra. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra, thực hiện nghiêm Quy định số 131- QĐ/TW của Bộ Chính về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Ban Tiếp công dân Trung ương thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan Trung ương tham gia tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương; đôn đốc các địa phương về việc tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Tổng Thanh tra Chính phủ yêu cầu Cục IV chủ trì tham mưu hoàn thành việc xác minh tài sản, thu nhập năm 2022, 2023; triển khai Định hướng xác minh tài sản, thu nhập năm 2024; ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch của Thanh tra Chính phủ thực hiện Chiến lược Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; tiến hành đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2023 theo kế hoạch.


VIDEO