Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết luận thanh tra về việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác, kiểm tra, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại một số dự án ở tỉnh Khánh Hòa

04/11/2020

Ngày 04/11/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận Thanh tra số 1919/TB-TTCP về việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác, kiểm tra, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại một số dự án ở tỉnh Khánh Hòa.

Toàn văn Thông báo Kết luận Thanh tra có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO