Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội

16/06/2021

Ngày 15/6/2021, Thanh tra Chính phủ đã có thông báo về việc chuyển Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO