Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Hướng dẫn báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện UNCAC

13/01/2021

Ngày 08/01/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản số 02/BCĐTKCLQG-TTCP về việc hướng dẫn báo cáo tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện UNCAC.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO