Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái làm việc với Cục Phòng, chống tham nhũng

18/05/2018

Ngày 18/5, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái làm việc với lãnh đạo chủ chốt Cục Phòng, chống tham nhũng (Cục IV) về tổ chức và hoạt động trong thời gian qua và phương hướng nhiệm vụ thời gian tới của Cục IV. Tham dự buổi làm việc có Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam.

Báo cáo của Cục IV cho thấy, Lãnh đạo và cán bộ, công chức cục IV đã tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ, cơ bản đáp ứng được yêu cầu của lãnh đạo TTCP; phối hợp tốt với cấp ủy, luôn phát huy nguyên tắc tập trung dân chủ, có sự phối hợp, gắn bó trong thực hiện nhiệm vụ. Nội bộ đơn vị luôn đoàn kết, nhất trí, tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo chung.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số tồn tại, hạn chế đó là, công tác phân tích, trao đổi thông tin về PCTN với các cơ quan, đơn vị liên quan đôi khi còn bị động, chưa kịp thời; việc nắm tình hình tham nhũng còn bị động, thiếu thông tin; công tác xử lý đơn thư tố cáo tham nhũng chưa chuyên sâu, chưa đề xuất được các cuộc thanh tra đột xuất đối với vụ việc có dấu hiệu tham nhũng; công tác tổng kết, rút kinh nghiệm, đánh giá hiệu quả, chất lượng hoạt động thanh tra, kiểm tra chưa thường xuyên; một số công việc chuyên môn triển khai trậm so với kế hoạch.

Cục IV kiến nghị, Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo TTCP quan tâm bố trí đủ cán bộ theo biên chế được giao; xem xét kiện toàn đội ngũ lãnh đạo cấp phòng; quan tâm hơn nữa tới công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện Luật PCTN; giao cho Cục nghiên cứu, đề xuất thanh tra theo chuyên đề, diện rộng đối với việc thực hiện Luật PCTN để thúc đẩy việc thực hiện, nhất là sau khi Luật PCTN (sửa đổi) có hiệu lực thi hành.

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái đánh giá cao công tác phối hợp của Cục với các đơn vị trong triển khai nhiệm vụ. Thống nhất cơ bản ý kiến tham gia tại buổi làm việc, Tổng Thanh tra cho rằng nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Cục gắn liền với công tác PCTN mà Đảng, Chính phủ đang triển khai, chỉ đạo thực hiện quyết liệt. Trong chức năng, nhiệm vụ Chính phủ giao, rất nhiều công việc đột xuất do đó nhiều nhiệm vụ bị chậm; ngoài ra, nội bộ cơ quan đơn vị còn một số vấn đề cần phải xử lý; biên chế thiếu cùng lúc phải giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, khó khăn... là những vấn đề Tổng Thanh tra chia sẻ với Cục IV.
Tổng Thanh tra yêu cầu, với chức năng, nhiệm vụ được giao Cục cần phải thay đổi để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Mong muốn xây dựng Cục là đơn vị thi đua điển hình của ngành Thanh tra, tập thể lãnh đạo Cục tiếp tục đoàn kết thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo đưa đơn vị đi đầu trong các phong trào của Ngành.
Đối với nhiệm vụ trong thời gian tới, Cục cần nêu những đề xuất, kiến nghị có tính đột phá trong công tác PCTN đê thực hiện đạt hiệu quả. Phối hợp với Vụ TCCB xây dựng chức năng nhiệm vụ theo Nghị định 50-NĐ/CP; một số nhiệm vụ do Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN, Ban Nội chính, Chính phủ, Thủ tưởng Chính phủ giao cần đặc biệt quan tâm tham mưu hoàn thành sớm; chuẩn bị ý kiến trả lời đại biểu Quốc hội liên quan công tác PCTTN; quy trình quy định xử lý thông tin phản ánh về PCTN cần quan tâm chú ý; việc nắm tình hình tham nhũng, thanh tra, kiểm tra cần tính toán hợp lý có kế hoạch chi tiết cụ thể để thực hiện quy củ đạt hiệu quả. Việc triển khai tổ chức các cuộc thanh phải có sự tiếp cận, xác định rõ nhiệm vụ để có ý kiến mang tính thuyết phục.
Ngoài ra, những ý kiến Cục IV kiến nghị đề xuất, Tổng Thanh tra ghi nhận để chỉ đạo các đơn vị chuyên môn, tham mưu nghiên cứu giải quyết trong thời gian tới./.
 

VIDEO