Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo về việc đề xuất đề tài khoa học năm 2023

25/01/2022

Ngày 17/01/2022, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra đã có Thông báo về việc đề xuất đề tài khoa học năm 2023.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO