Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo về kết quả kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi

23/02/2021

Ngày 23/02/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo về kết quả kiểm tra, rà soát lại vụ việc khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Lợi.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO