Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài khoa học năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

16/09/2020

Căn cứ Quyết định số 408/QĐ-TTCP ngày 29/6/2020 của Tổng Thanh tra Chính phủ phê duyệt Kế hoạch nghiên cứu khoa học năm 2021 của TTCP, Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra thông báo Danh mục đề tài khoa học năm 2021 của TTCP.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO