Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo triệu tập thí sinh tham dự ký thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

15/05/2020

Ngày 13/5/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo triệu tập thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO