Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo triệu tập bổ sung và điều chỉnh thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ

02/06/2020

Ngày 01/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 08/TB-HĐTT về việc triệu tập bổ sung và điều chỉnh thí sinh tham dự kỳ thi tuyển công chức cơ quan Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Văn bản có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO