Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định 43/2006/NĐ-CP tại một số Trường Đại học.

17/04/2015

Ngày 16/4/2015, Thanh tra Chính phủ ra thông báo kết luận thanh tra trách nhiệm trong việc tổ chức và thực hiện Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ tại các Trường đại học

- Đại học Nông nghiệp Hà Nội (TB 878/TB-TTCP)
- Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (TB 879/TB-TTCP)
- Đại học Huế (TB 880/TB-TTCP)
- Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh (TB 881/TB-TTCP)
Toàn văn các Thông báo có tại văn bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


Tin tức liên quan

VIDEO