Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra chương trình kiên cố hóa trường học

09/01/2012

Năm 2012, chương trình hoạt động chuyên đề của Thanh tra Chính phủ là thanh tra chương trình kiên cố hóa trường học.

Theo báo cáo của các tỉnh, thành phố trực thuộc TW tại thời điểm tháng 8-2002, cả nước có 451.467 phòng học (trong đó, mầm non là 98.900 phòng; các cấp học phổ thông là 352.667 phòng). Chất lượng của đại đa số các phòng học nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu sử dụng, chưa đảm bảo về tiêu chuẩn quy phạm xây dựng.

Đến nay, chương trình kiên cố hóa trường học đã thực hiện được 10 năm và đạt nhiều kết quả tích cực

Tuy nhiên, việc chậm tiến độ và một số công trình không bảo đảm chất lượng phải xử lý, hoặc phá đi làm lại, gây lãng phí  là những hạn chế, yếu kém trong thực hiện chương trình kiên cố hóa trường, lớp học.

Bên cạnh chuyên đề thanh tra chương trình kiên cố hóa trường học trên diện rộng, trong năm nay, toàn ngành Thanh tra tập trung thanh tra 5 lĩnh vực gồm khai thác quản lý tài nguyên khoáng sản; quản lý và sử dụng đất đai, đầu tư xây dựng; tài chính, ngân sách, ngân hàng; chương trình mục tiêu quốc gia và việc thực hiện các dự án phát triển kinh tế xã hội; quản lý sử dụng vốn, tài sản hoạt động sản xuất kinh doanh tại một số doanh nghiệp nhà nước thuộc thẩm quyền của Trung ương.

Theo: laodong.com.vn


VIDEO