Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra

05/01/2023

Tài liệu phục vụ Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 của ngành Thanh tra, gồm: Chương trình Hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023 của ngành Thanh tra;Báo cáo tổng kết công tác năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ chủ yếu năm 2023 của ngành Thanh tra; Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023; Kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2023.

Tài liệu phục vụ Hội nghị có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO