Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc

01/03/2021

Ngày 19/01/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc tặng danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO