Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Quyết định ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển đề mục tố cáo (Đề mục số 5, Chủ đề số 18)

08/01/2021

Ngày 30/12/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 854/QĐ-TTCP về việc ban hành Kế hoạch thực hiện pháp điển đề mục tố cáo (Đề mục số 5, Chủ đề số 18).

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO