Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường

28/11/2023

Phó tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Cường

Họ và tên: NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Năm sinh: 01/02/1978.

Học hàm, học vị: Tiến sỹ Luật kinh tế, Cử nhân báo chí.

Quê quán: Hà Nam.

Lý luận chính trị: Cao cấp.

ĐT: 08048939

 

 

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội; chỉ đạo công tác báo chí, tuyên truyền, thông tin - tin học.

Thực hiện nhiệm vụ khác theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III), Báo Thanh tra, Tạp chí Thanh tra và Trung tâm Thông tin.


Tin tức liên quan

VIDEO