Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Ninh Thuận: Quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tiếp công dân

10/09/2015

Công tác tiếp công dân để giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của người dân luôn được các cấp, ngành tỉnh Ninh Thuận quan tâm thực hiện nghiêm túc. Các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài được tập trung giải quyết, tổ chức đối thoại, tiếp dân để lắng nghe, tiếp thu, ghi nhận những ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của công dân, qua đó kịp thời chỉ đạo hướng giải quyết phù hợp, sớm ổn định tình hình an ninh trật tự.

Từ tháng 7-2014 đến tháng 7-2015, qua công tác tiếp công dân đã tiếp nhận 1.370 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; trong đó có 31 vụ việc đông người, phức tạp. Nội dung khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân qua tiếp công dân chủ yếu tập trung vào lĩnh vực đất đai (chiếm trên 80%), nhất là việc bồi thường, hỗ trợ khi thu hồi đất để thực hiện các dự án; tranh chấp đất trong dân; việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người có công cách mạng, chế độ bảo hiểm xã hội... Phần lớn các vụ việc được các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền. Trường hợp không thuộc thẩm quyền thì hướng dẫn công dân đến đúng cơ quan, người có thẩm quyền để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.
Việc trực tiếp tiếp công dân định kỳ, đột xuất của Chủ tịch UBND tỉnh và cấp huyện được thực hiện theo quy định. Trong đó bố trí lịch tiếp dân của Lãnh đạo UBND tỉnh vào ngày 01 hàng tháng (trường hợp ngày 01 hàng tháng trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết hoặc do Lãnh đạo UBND tỉnh bận công tác đột xuất thì được tổ chức tiếp công dân vào ngày làm việc tiếp theo). Trường hợp phát sinh vụ việc đông người, phức tạp, công dân có yêu cầu gặp Lãnh đạo UBND tỉnh đều được bố trí tiếp đột xuất. Bố trí lịch tiếp dân của Lãnh đạo UBND huyện vào ngày 01 và ngày 15 hàng tháng; có huyện bố trí tiếp dân 03 ngày trong một tháng.

Các nội dung khi tiếp công dân được ghi thành biên bản, tùy từng trường hợp người chủ trì tiếp dân trực tiếp giải thích, trả lời công dân hoặc giao cơ quan chuyên môn kiểm tra, rà soát lại và tham mưu văn bản trả lời hoặc trường hợp chưa giải quyết ngay tại buổi tiếp dân thì ghi nhận, giao cơ quan chức năng kiểm tra, giải quyết hoặc tham mưu giải quyết theo quy định.

Chủ tịch UBND cấp tỉnh, cấp huyện thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tổ chức, đơn vị, người có trách nhiệm trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở việc tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân do Văn phòng UBND tỉnh thực hiện (trực tiếp là Ban Tiếp công dân tỉnh). Đối với cấp huyện, hàng năm UBND huyện chỉ đạo thành lập từ 3-4 cuộc kiểm tra trách nhiệm của Thủ trưởng cơ quan chuyên môn, Chủ tịch UBND cấp xã, phường, thị trấn trong việc tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân.

Ban Tiếp công dân tỉnh Ninh Thuận được thành lập theo Quyết định số 292/QĐ-UBND ngày 05-9-2014 của UBND tỉnh, gồm 01 đồng chí Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh làm Trưởng Ban, 01 đồng chí Phó Trưởng ban và 02 công chức chuyên trách thuộc biên chế của Phòng Tiếp công dân. Trụ sở tiếp công dân tỉnh được bố trí địa điểm và trang bị cơ sở vật chất phù hợp do Văn phòng UBND tỉnh quản lý. Cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định. Các cơ quan, tổ chức có trách nhiệm tham gia tiếp công dân thường xuyên tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh được Ban Tiếp công dân tỉnh mời tham gia tiếp công dân cùng Lãnh đạo UBND tỉnh trong các đợt tiếp công dân định kỳ.

Đến nay, UBND các huyện, thành phố thuộc tỉnh đã thành lập Ban Tiếp công dân, bổ nhiệm Trưởng Ban và phân công công chức làm công tác tiếp công dân chuyên trách. Địa điểm tiếp công dân huyện được bố trí phù hợp, trang bị cơ sở vật chất cần thiết do Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố quản lý; cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn được hưởng chế độ bồi dưỡng theo quy định.

Tuy nhiên, công tác tiếp công dân của tỉnh Ninh Thuận còn một số hạn chế như: Lãnh đạo một số cơ quan, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; một số địa phương chưa tổ chức tiếp công dân theo đúng định kỳ; việc cử cán bộ tham gia tiếp công dân cùng với lãnh đạo nhưng chưa chuẩn bị nội dung sâu kỹ, chưa nắm bắt đầy đủ nội dung vụ việc cũng như những quy định của pháp luật liên quan đến nội dung khiếu nại, tố cáo để giải thích, trả lời, ảnh hưởng đến chất lượng tiếp công dân...

                              Theo: Noichinh.vn    


VIDEO