Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch triển khai chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ năm 2023

19/12/2023

Ngày 18/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạchtriển khai chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ năm 2023.

Toàn văn Kế hoạch có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO