Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

20/07/2023

Ngày 20/7/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Quyết định có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO