Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

08/12/2023

Ngày 8/12/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo kết quả kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2023 đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Toàn văn Báo cáo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO