Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Đại hội chi bộ Vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III)

06/09/2022

Ngày 6/9, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Chi bộ Vụ Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối văn hóa, xã hội (Vụ III) tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025.

Báo cáo tại Đại hội cho thấy, trong nhiệm kỳ vừa qua Chi bộ Vụ III luôn xác định công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu của công tác xây dựng Đảng, luôn chủ động phối hợp với Lãnh đạo Vụ, lãnh đạo công tác chính trị để đảng viên trong Chi bộ nhận thức được những tồn tại thông qua việc học tập các Nghị quyết, chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên;, phối hợp với tập thể lãnh đạo Vụ lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện có hiệu quả kế hoạch, nhiệm vụ Tổng Thanh tra giao, đảm bảo đúng đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Vụ III đã hoàn thành cơ bản các đoàn thanh tra kinh tế, xã hội, giải quyết khiếu nại, tố cáo; hoàn thành nhiệm vụ đề ra, phát hiện nhiều sai phạm về quản lý và kinh tế; đa số các kết luận thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo được Thủ tướng đồng ý, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Chi bộ cũng tham gia góp ý nhiều văn bản quy phạm pháp luật của các bộ, ngành thuộc lĩnh vực Vụ theo dõi quản lý cũng như các văn bản liên quan đến hoạt động của ngành.

Trong công tác xây dựng Đảng, Chi bộ Vụ III đã triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Đảng ủy TTCP về xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh và các Nghị quyết của Đảng ủy Khối về nâng cao chất lượng chi bộ. Trong lãnh đạo, chỉ đạo, Chi bộ luôn đề cao nhiệm vụ xây dựng Chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng cơ sở. Việc kiểm tra, giám sát được Chi bộ tiến hành thường xuyên, dưới nhiều hình thức, phương thức khác nhau, đối với toàn bộ đảng viên trong Chi bộ cả khi làm việc tại cơ quan hoặc đi công tác dài ngày tại các địa phương

 Bên cạnh những kết quả đạt được, trong nhiệm kỳ qua, công tác giáo dục chính trị tư tưởng tuy được chú trong nhưng chưa có giải pháp tốt để đạt hiệu quả cao; còn nhiều đảng viên chưa mạnh dạn phát biểu trong sinh hoạt Chi bộ, trong đấu tranh tự phê bình và phê bình; công tác kiểm tra giám sát tổ chức đảng và đảng viên chấp hành Điều lệ Đảng đã thực hiện nhưng chưa thường xuyên…

Để hạn chế những tồn tại đó, Chi bộ Vụ III đã đưa ra các giải pháp khắc phục như: chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ đảng viên; tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, phát huy vai trò hạt nhân của cấp ủy, tạo sự thống nhất đoàn kết trong Chi bộ, đặc biệt đảng viên là lãnh đạo, cấp ủy. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các cuộc sinh hoạt Chi bộ thường kỳ, giữ vững ổn định, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt Chi bộ.

Về phương hướng nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Vụ III xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về phẩm chất chính trị, có phong cách làm việc khoa học, có đạo đức, lối sống lành mạnh, có quan điểm đúng đắn trong công tác chuyên môn; phấn đấu hằng năm là tập thể lao động xuất sắc; 100% cán bộ, đảng viên đạt danh hiệu lao động tiên tiến; phấn đấu là Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Tiếp tục phổ biến, quán triệt đầy đủ, kịp thời và triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết cấp trên; tăng cường phối hợp quan hệ công tác với tập thể lãnh đạo Vụ, tập trung khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống.

Đẩy mạnh và tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với các bộ ngành thuộc lĩnh vực Vụ theo dõi; kiểm tra việc thực hiện kế hoạch hằng năm của thanh tra các bộ, ngành được phân công theo dõi.

Chấp hành nghiêm túc Điều lệ Đảng, thực hiện chế độ sinh hoạt Chi bộ thường kỳ đúng quy định với nội dung thiết thực, thực hiện nghiêm chỉnh nghị quyết, chỉ thị của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ. Phát huy cao hơn nữa tinh thần đấu tranh phê bình và tự phê bình trong nội bộ Chi bộ trên tinh thần đâòn kết thân ái, tiến bộ, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong toàn Chi bộ.

Nâng cao năng lực lãnh đạo của Chi ủy, thực hiện tốt quy chế dân chủ, phát huy quyền dân chủ của các đảng viên; đẩy mạnh công tác xây dựng đảng, nâng cao sức chiến đấu của Chi bộ, gắn xây dựng tổ chức đảng với xây dựng Vụ, xây dựng cơ quan và làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Phố hợp chặt chẽ với tập thể lãnh đạo Vụ, coi trọng và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát bảo đảm thường xuyên, liên tục, nhất là kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng viên tham gia các đoàn công tác dài ngày, xa cơ quan, đưa công tác kiểm tra, giám sát đi vào nề nếp…

Đại hội đã bầu ra Ban Chi ủy khóa 2022-2025 gồm 3 đồng chí, đồng chí Lê Hồng Lĩnh, Vụ trưởng Vụ III làm Bí thư Chi bộ.


VIDEO