Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tìm kiếm tin tức

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 27 cá nhân thuộc Thanh tra các Bộ, ngành đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023

06-03-2024

Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 27 cá nhân thuộc Thanh tra các Bộ, ngành đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể là Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 1 tập thể và 01 cá nhân thuộc Thanh tra TP Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc đột xuất công tác năm 2023

06-03-2024

Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể là Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 1 tập thể và 01 cá nhân thuộc Thanh tra TP Hải Phòng đã hoàn thành xuất sắc đột xuất công tác năm 2023.

Quyết định về việc Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Trung tâm chống độc-Bệnh viện Bạch Mai, đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc cứu người tại Ban tiếp công dân Trung ương

06-03-2024

Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Trung tâm chống độc-Bệnh viện Bạch Mai, đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc cứu người tại Ban tiếp công dân Trung ương.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 76 tập thể thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023

06-03-2024

Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 76 tập thể thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 116 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023

06-03-2024

Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 116 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ co 45 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022, 2023

06-03-2024

Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ co 45 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022, 2023.

Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023

06-03-2024

Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023.

Quyết định về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023 cho 16 tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ

06-03-2024

Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023 cho 16 tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ.

Quyết đinh về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023 cho 447 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ

06-03-2024

Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết đinh về việc tặng danh hiệu Lao động tiên tiến năm 2023 cho 447 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023 cho 15 tập thể thuộc các vụ, cục, đơn vị của Thanh tra Chính phủ

06-03-2024

Ngàu 28/02/2024. Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc năm 2023 cho 15 tập thể thuộc các vụ, cục, đơn vị của Thanh tra Chính phủ

VIDEO