Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thủ tục hành chính công

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Quyết định về việc công bố TTHC nội bộ trong cơ quan Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
2 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ giữa các cơ quan hành chính nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
3 Quyết định phê duyệt Bộ chỉ số chỉ đạo, điều hành và đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công theo thời gian thực trên môi trường điện tử Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
4 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tiếp công dân thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
5 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực xử lý đơn thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
6 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
7 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực giải quyết tố cáo thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
8 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Phòng, chống tham nhũng
9 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
10 Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Tổ chức cán bộ
11 Quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
12 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
13 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
14 Quyết định Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
15 Quyết định V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2015 Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
16 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ theo Qđ 1294 /QĐ-TTCP Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
17 Quyết định công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân và xử lý đơn thư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
18 Quyết định công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ theo QĐ 2333/QĐ-TTCP Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác

VIDEO