Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thủ tục hành chính công

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Quyết định công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
2 Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
3 Quyết định V/v công bố Danh mục thủ tục hành chính được thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua mạng dịch vụ bưu chính công ích thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
4 Quyết định Công bố thủ tục hành chính được chuẩn hóa thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
5 Quyết định V/v công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ năm 2015 Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
6 QUYẾT ĐỊNH Về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ theo Qđ 1294 /QĐ-TTCP Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
7 Quyết định công bố thủ tục hành chính về tiếp công dân và xử lý đơn thư thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
8 Quyết định công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ theo QĐ 2333/QĐ-TTCP Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác

VIDEO