Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamThanh tra Chính phủ họp giao ban cấp vụ tháng 2/2024

Thanh tra Chính phủ họp giao ban cấp vụ tháng 2/2024 Ngày 5/3/2024, Thanh tra Chính phủ tổ chức họp giao ban cấp vụ về kết quả công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2024. Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong chủ trì cuộc họp.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 10 tập thể là Thanh tra tỉnh,...

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 10 tập thể là Thanh tra tỉnh,... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 10 tập thể là Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023.

Quyết định về việc Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 4 tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ...

Quyết định về việc Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 4 tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ... Ngày 06/3/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 4 tập thể thuộc Thanh tra Chính phủ đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 27 cá nhân thuộc Thanh tra các...

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 27 cá nhân thuộc Thanh tra các... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 27 cá nhân thuộc Thanh tra các Bộ, ngành đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể là Thanh tra tỉnh,...

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể là Thanh tra tỉnh,... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 02 tập thể là Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, 1 tập thể và 01 cá nhân thuộc Thanh tra TP Hải Phòng đã hoàn thành...

Quyết định về việc Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Trung tâm chống độc-Bệnh viện Bạch...

Quyết định về việc Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Trung tâm chống độc-Bệnh viện Bạch... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Trung tâm chống độc-Bệnh viện Bạch Mai, đã có thành tích xuất sắc đột xuất trong việc cứu người tại Ban tiếp công dân Trung ương.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 76 tập thể thuộc Thanh tra...

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 76 tập thể thuộc Thanh tra... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 76 tập thể thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 116 cá nhân thuộc Thanh tra...

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 116 cá nhân thuộc Thanh tra... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho 116 cá nhân thuộc Thanh tra tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022-2023.

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ co 45 cá nhân thuộc Thanh tra...

Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ co 45 cá nhân thuộc Thanh tra... Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ co 45 cá nhân thuộc Thanh tra Chính phủ, đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022, 2023.

Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023

Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023 Ngày 28/02/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở năm 2023.

VIDEO