Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Kế hoạch Cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2022

15:40 05/01/2022

Ngày 30/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ năm 2022.

Quyết định Quy định Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ

16:24 07/12/2021

Ngày 06/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định Quy định Bộ Chỉ số cải cách hành chính áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ.

Báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021

16:53 01/12/2021

Ngày 01/12/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Văn bản về việc báo cáo công tác cải cách hành chính năm 2021.

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc của Thanh tra Chính phủ

17:10 24/11/2021

Ngày 23/11/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc của Thanh tra Chính phủ.

Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021-2030

14:40 29/09/2021

Ngày 28/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có Kế hoạch cải cách hành chính của Thanh tra Chính phủ giai đoạn 2021-2030.

Báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

14:37 29/09/2021

Ngày 23/9/2021, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo kết quả công tác cải cách hành chính Quý III và phương hướng, nhiệm vụ Quý IV năm 2021 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015

16:02 05/08/2021

Ngày 24/4/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 302/QĐ-TTCP về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015.

Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015

15:59 05/08/2021

Ngày 24/4/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 303/QĐ-TTCP về việc ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015.

Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc

15:51 05/08/2021

Ngày 18/5/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định số 341/QĐ-TTCP về việc thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc.

Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 của TTCP

15:46 05/08/2021

Ngày 29/6/2020, Thanh tra Chính phủ đã có Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 của TTCP.

VIDEO