Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II)

25/05/2019

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II)

Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II) là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu Tổng Thanh tra Chính phủ quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với các Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ gồm: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công an, Quốc phòng, Tư pháp, Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh (sau đây gọi chung là các Bộ, ngành khối nội chính và kinh tế tổng hợp).
 

Vụ Trưởng 

       Ông Trịnh Văn Toàn
       ĐT: 080 48864
       Email: toantv@thanhtra.gov.vn
Phó Vụ Trưởng
       Ông Đỗ Mạnh Hùng
       ĐT: 080 49015
       Emai: hungdm@thanhtra.gov.vn
Phó Vụ trưởng
       Ông Nguyễn Mạnh Hà
       ĐT: 080. 49062
       Email: hanm@thanhtra.gov.vn
 
Phó Vụ trưởng
       Ông Trần Xuân Dũng
        ĐT: 080. 48389
        Email: dungtx@thanhtra.gov.vn
 
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO