Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ Hợp tác Quốc tế

25/05/2019

Vụ Hợp tác Quốc tế

Vụ Hợp tác quốc tế là đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, có chức năng tham mưu giúp Tổng Thanh tra thực hiện quản lý thống nhất các hoạt động đối ngoại của Thanh tra Chính phủ; thực hiện hợp tác quốc tế về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.​

Vụ trưởng

        Ông Trần Văn Mây
        ĐT: 080.49062
        Email: maytv@thanhtra.gov.vn
Phó Vụ trưởng
       Ông Đỗ Trung Kiên
       ĐT: 080 48398
       Email: kiendo@thanhtra.gov.vn
Phó Vụ trưởng
       Bà Trịnh Như Hoa
       ĐT: 043.7525399
       Email: hoatn@thanhtra.gov.vn
 
 
 
 
Chức năng, nhiệm vụ của Vụ Hợp tác quốc tế xem file chi tiết đính kèm

Tài liệu đính kèm:


VIDEO