Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam

25/05/2019

Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam

 

Họ và tên: BÙI NGỌC LAM

Năm sinh: 01/02/1964.

Quê quán: Đông Hưng, Thái Bình.

Học hàm, học vị: Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp lý luận lý luận chính trị.​

ĐT:080 48412.

Email: lambn@thanhtra.gov.vn​

Trách nhiệm:

Giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp; công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; chỉ đạo công tác nghiên cứu khoa học;

Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Tổng Thanh tra Chính phủ;

Trực tiếp phụ trách các đơn vị: Vụ Thanh tra, Giải quyết khiếu nại, tố cáo khối nội chính và kinh tế tổng hợp (Vụ II), Cục Phòng, Chống tham nhũng, tiêu cực (Cục IV) và Viện Chiến lược và Khoa học thanh tra.


VIDEO