Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thủ tục hành chính công

STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Phòng, chống tham nhũng
2 Báo cáo Kết quả công tác kiểm soát thủ tục hành chính Quý III năm 2020 Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
3 Quyết định Bộ chỉ số CCHC áp dụng đối với các cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP (kèm Phụ lục) Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
4 Báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2011-2020 và định hướng giai đoạn 2021-2030 của TTCP Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
5 Quyết định ban hành và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
6 Quyết định về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2015 Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
7 Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo cải cách hành chính và Tổ giúp việc Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
8 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Thanh tra chính phủ
9 Quyết định về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 1 Thanh tra chính phủ Khác
10 Quyết định công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tổ chức cán bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ Dịch vụ công cấp 2 Thanh tra chính phủ Tổ chức cán bộ

VIDEO