Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of VietnamChi bộ Vụ III tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Vụ III tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, ngày 20/7, Chi bộ Vụ III, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022....

Đại hội Chi bộ Vụ I nhiệm kỳ 2020 - 2022

Đại hội Chi bộ Vụ I nhiệm kỳ 2020 - 2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 16/7, Chi bộ Vụ I, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ...

Chi bộ Tạp chí Thanh tra tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025

Chi bộ Tạp chí Thanh tra tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc, ngày 15/7, Chi bộ Tạp chí Thanh tra tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Phó Bí thư...

Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 10/7, Chi bộ Vụ Tổ chức Cán bộ, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ...

Chi bộ Trung tâm Thông tin tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Trung tâm Thông tin tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 9/7, Chi bộ Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi...

Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra nhiệm kỳ 2020 -2025

Đại hội Chi bộ Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra nhiệm kỳ 2020 -2025 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy TTCP về việc tổ chức đại hội đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 30/6, tại Hà Nội, Chi bộ Viện Chiến lược và Khoa học Thanh tra (CL&KHTT) tổ chức Đại hội chi...

Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đại hội Đảng bộ Văn phòng nhiệm kỳ 2020 - 2025 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 29/06, Văn phòng Thanh tra Chính phủ đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ...

Đại hội Chi bộ Cục I nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội Chi bộ Cục I nhiệm kỳ 2020 – 2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 29/06, Chi bộ Cục I đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Nguyễn...

Đại hội Chi bộ Cục II nhiệm kỳ 2020 – 2022

Đại hội Chi bộ Cục II nhiệm kỳ 2020 – 2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 26/06, Chi bộ Cục II đã tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2022.

Chi bộ Vụ II tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022

Chi bộ Vụ II tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020-2022 Thực hiện quy định của Điều lệ Đảng và Kế hoạch số 150-KH/ĐU.22 ngày 04/12/2019 của Đảng ủy Thanh tra Chính phủ về việc tổ chức đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ngày 26/6, Chi bộ Vụ II, Thanh tra Chính phủ tổ chức Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ...
— Hiển thị 13 kết quả
Hiển thị 1 - 13 of 20 kết quả.

VIDEO