Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tổng hợp tình hình công khai

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2024 của Thanh tra Chính phủ

17/04/2024

Ngày 15/4/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định công khai thực hiện dự toán thu, chi ngân sách quý I năm 2024 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

11/03/2024

Ngày 07/3/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

10/01/2024

Ngày 9/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định công khai quyết toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Thanh tra Chính phủ

10/01/2024

Ngày 9/01/2024, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2024 của Thanh tra Chính phủ

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

12/10/2023

Ngày 11/10/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

20/07/2023

Ngày 20/7/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

19/04/2023

Ngày 14/4/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách quý I năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 của Thanh tra Chính phủ

28/02/2023

Ngày 24/2/2023, Thanh tra Chính phủ đã có Quyết định về việc công khai thực hiện dự toán thu-chi ngân sách năm 2022 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Thanh tra Chính phủ

11/01/2023

Ngày 10/01/2023, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc công khai dự toán thu – chi ngân sách nhà nước năm 2023 của Thanh tra Chính phủ.

Quyết định về việc công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Thanh tra Chính phủ

06/12/2022

Ngày 17/11/2022, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Quyết định về việc công khai quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2021 của Thanh tra Chính phủ