Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Dự án đầu tư chuẩn bị đầu tư

Quyết định về việc chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng CSDL QG về kiểm soát tài sản, thu nhập"

04/08/2021

Quyết định về việc chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng CSDL QG về kiểm soát tài sản, thu nhập"

Quyết định về việc chủ trương đầu tư dự án "Mua sắm hệ thống thiết bị chuyển mạch tầng, chuyển mạch lõi"

04/08/2021

Quyết định về việc chủ trương đầu tư dự án "Mua sắm hệ thống thiết bị chuyển mạch tầng, chuyển mạch lõi" của TTCP

Quyết định về việc chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung"

04/08/2021

Quyết định về việc chủ trương đầu tư dự án "Xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung" của TTCP