Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo kết quả đấu thầu gói thầu XL09 phá dỡ nhà 3 tầng thuộc dự án Xây dựng Trường Cán bộ thanh tra - giai đoạn II

01/12/2017

Ngày 28/11/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 215/TB-BQLCDA về việc kết quả đấu thầu gói thầu XL09 phá dỡ nhà 3 tầng thuộc dự án Xây dựng Trường Cán bộ thanh tra - giai đoạn II. Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm: