Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Gói thầu số 8 và số 9 thuộc dự án " Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo"

22/01/2016

Gói thầu số 8 “Thiết bị lưu trữ, máy chủ CSDL và phần mềm quản trị CSDL” Thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”. Nguồn vốn :  Ngân sách Nhà nước. ...

Gói thầu số 8 “Thiết bị lưu trữ, máy chủ CSDL và phần mềm quản trị CSDL”

Thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”.

Nguồn vốn:  Ngân sách Nhà nước.

Bên mời thầu : Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ. 

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT:  Từ  15h00 ngày 14/01/2016 đến 14h30 ngày  25/01/2016

Địa điểm:  Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ, Lô D29, đường Trần Thái Tông, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Giá bán:   2.000.000 VND 

Thời điểm đóng thầu: 14h30 ngày 25/01/2016 

 
Gói thầu số 9 “Mua sắm máy chủ, phần mềm hệ thống và phần mềm ảo hóa”

Thuộc dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo”.

Nguồn vốn:  Ngân sách Nhà nước.

Bên mời thầu : Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ. 

Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Đấu thầu rộng rãi trong nước.

Thời gian bán HSMT:  Từ  15h00 ngày14/01/2016 đến 9h30 ngày  26/01/2016

Địa điểm:  Trung tâm Thông tin, Thanh tra Chính phủ, Lô D29, đường Trần Thái Tông, Khu đô thị Yên Hòa, Cầu Giấy, TP Hà Nội  

Giá bán:   2.000.000 VND 

Thời điểm đóng thầu: 9h30 ngày 26/01/2016 ​