Đề Tài Khoa Học

Từ khóa
Từ ngày
Đến ngày
Xếp loại
Đơn vị quản lý
Lĩnh vực


STT Tên đề tài Phân loại Năm nghiên cứu Xếp loại Đơn vị quản lý Lĩnh vực
1 Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2019 Cấp Bộ 2019 Thư viện Thanh tra
2 Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2018 Cấp Cơ sở 2018 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
3 Danh mục đề tai khoa học cấp Bộ năm 2018 Cấp Bộ 2018 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
4 Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2017 Cấp Bộ 2017 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
5 Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2017 Cấp Cơ sở 2017 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
6 Danh mục đề tài khoa học cấp Bộ năm 2016 Cấp Bộ 2016 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
7 Danh mục đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2016 Cấp Cơ sở 2016 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
8 Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2015 Cấp Cơ sở 2015 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
9 Danh mục đề tai khoa học cấp Bộ năm 2015 Cấp Bộ 2015 Xuất sắc Thư viện Thanh tra
10 Đề tài khoa học cấp cơ sở năm 2014 Cấp Cơ sở 2014 Thư viện Thanh tra