Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức sự nghiệp lam việc tại Trường Cán bộ Thanh tra năm 2022

Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:

VIDEO