Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Thanh tra Chính phủ công bố kết luận thanh tra tại Ủy ban Dân tộc

Tại buổi công bố, ông Diêm Đăng Việt, Phó Vụ trưởng Vụ III, Trưởng Đoàn Thanh tra đã công bố toàn văn Kết luận số 896/KL - TTCP của Thanh tra Chính phủ. Kết luận được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái có ý kiến tại Văn bản số 4040/VPCP - V.I ngày 31/10/2023 của Văn phòng Chính phủ, chỉ đạo và giao các đơn vị thực hiện các kiến nghị nêu tại Kết luận thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, trước khi ban hành kết luận thanh tra, Đoàn thanh tra cũng như Thanh tra Chính phủ đã lấy ý kiến của các bộ ngành liên quan về nội dung kết luận thanh tra và được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái đã có ý kiến tại Văn bản số 4040/VPCP - VI. Trên cơ sở kết luận thanh tra, Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn đề nghị Uỷ ban Dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, UBND TP Hà Nội tổ chức thực hiện nghiêm kết luận thanh tra theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, chỉ đạo các cục, vụ, đơn vị, sở ngành có liên quan khắc phục những thiếu sót, hạn chế; tổ chức kiểm điểm các tổ chức, cá nhân có vi phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết tiếp nhận toàn bộ nội dung kết luận thanh tra cũng như ý kiến phát biểu của Phó Tổng Thanh tra Đặng Công Huẩn tại buổi làm việc.

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh, các cục, vụ, đơn vị được giao đã tham mưu kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận thanh tra. Ngay sau buổi công bố này, trên cơ sở các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ, Ủy ban dân tộc sẽ ban hành kế hoạch chi tiết và có lộ trình cụ thể về thời gian thực hiện xử lý sau thanh tra.

VIDEO