Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020, đánh giá khái quát giai đoạn 2016-2020 và phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu năm 2021 của ngành Thanh tra

11/01/2021

Tài liệu phục vụ Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra.

Toàn văn tài liệu có tại bản đính kèm:

Tài liệu đính kèm:


VIDEO