Truy cập nội dung luôn

THANH TRA CHÍNH PHỦ

The Government Inspectorate of Vietnam

Vụ I tổng kết công tác năm 2023

08/12/2023

Ngày 8/12, tại trụ sở cơ quan Thanh tra Chính phủ, Vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo khối kinh tế ngành (Vụ I) tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng chí Hoàng Hưng, Vụ trưởng chủ trì hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2023, theo kế hoạch được Tổng Thanh tra giao, Vụ I thực hiện 3 cuộc thanh tra gồm: Thanh tra chuyên đề việc quy hoạch và thực hiện quy hoạch xây dựng tại Bộ Xây dựng và UBND TP Hồ Chí Minh; Thanh tra công tác quản lý nhà nước về thủy lợi, đề điều và phòng chống thiên tai tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Thanh tra trách nhiệm về thực hiện công vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giao thông vận tải và UBND tỉnh Đồng Nai.

Trong quá trình thực thi nhiệm vụ, lãnh đạo Vụ I luôn bám sát chức năng, nhiệm vụ, kế hoạch được giao, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đến từng công chức trong thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo tiến độ, hiệu quả công việc, do đó hầu hết công chức đã nghiêm túc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao.

Trong năm, Vụ đã ban hành 4 kết luận thanh tra. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các cuộc thanh tra từ các năm trước chuyển sang (theo kế hoạch và giao đột xuất), cụ thể: Thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất, kinh doanh sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2019 của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa theo Quyết định số 588/QĐ-TTCP ngày 27/10/2021 và số 432/QĐ-TTCP ngày 21/8/2023). Thanh tra việc tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (sắp xếp lại, cổ phần hóa, thoái vốn); việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011-2021 tại Bộ Giao thông vận tải (Quyết định số 247/QĐ-TTCP ngày 12/7/2022): Cục Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra đang thẩm định dự thảo Kết luận thanh tra.

Triển khai thực hiện 1 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2023, đó là: thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước về quy hoạch và thực hiện quy hoạch của Bộ Xây dựng và UBND TP Hồ Chí Minh, hiện nay Đoàn thanh tra đang tiến hành thanh tra trực tiếp tại đơn vị.

Ngoài ra, Vụ thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn công tác thanh tra với việc phòng, chống tham nhũng tại các đơn vị được thanh tra; thực hiện luân chuyển một số vị trí công tác trong Vụ; thực hiện kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập theo yêu cầu của Thanh tra Chính phủ.

Một số nhiệm vụ năm 2024 của Vụ được chỉ ra đó là, tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của lãnh đạo Thanh tra Chính phủ tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành 100% nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng các cuộc thanh tra cũng như các nhiệm vụ khác được giao.

Đồng thời, nghiêm túc thực hiện các quy định tại Nghị quyết số 45-NQ/BCS ngày 22/7/2022 của Ban Cán sự đảng Thanh tra Chính phủ về lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng và tiến độ ban hành Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ và Quyết định 465/QĐ-TTCP ngày 29/11/2022 Quy chế tổ chức và hoạt động Đoàn Thanh tra của Thanh tra Chính phủ.


VIDEO